logo devmaster

Lập trình website với java framework (JPA, HIBERNATE, SPRING MVC, SPRINGBOOT)

Thời lượng: 276 giờ (Bao gồm cả giờ thực tập)

Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ, Số 25, Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 0969 609 003 | 0978 611 889

ĐỐI TƯỢNG

  • Các bạn sinh viên có đam mê với ngành công nghê thông tin
  • Người đã và đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin có quan tâm và mong muốn học thêm ngôn ngữ lập trình mới.
  • Mong muốn học hỏi, sẵn sàng học tập một cách nghiêm túc

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

  • Hoàn thành một ứng dụng website bằng java framework gồm các chức năng cơ bản, sử dụng lại trong nhiều trường hợp, và đặt biết tương thích với các thiết bị di động, máy tính bảng.
  • Nắm vững các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong java, thiết kế website, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, thao tác thành thạo với sql SERVER 2016, triển khai website lên host và các kỹ năng nâng cao.
  • Kết hợp với các tiện ích web: HTML5, CSS3, JQuery, Bootstrap, Ajax, các hiệu ứng... để có thể lập trình web với độ hoàn thiện cao.
  • Xây dựng ứng dụng website sử dụng ngôn ngữ java, JSP, JSF, JDBC, Hibernate, Spring, kết nối cơ sở dữ liệu Sql Server.
  • Xây dựng các màn hình giao diện của ứng dụng, thao tác vơi cơ sở dữ liệu, phát triển phần mềm, xây dựng và triển khai ứng dụng web.
  • Phân tích và phát triển ứng dụng website theo mô hình MVC và theo quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp V4.0, 100% học viên hoàn thành khóa học được cam kết việc làm

NỘI DUNG KHÓA HỌC

  • Tìm hiểu khái niệm lập trình Hướng đối tượng
  • Các đặc điểm ngôn ngữ lập trình Java
  • Cài đặt môi trường lập trình Java (JDK, Netbean hoặc Eclipse)
  • Cấu trúc của chương trình java và các qui tắc cơ bản của ngôn ngữ Java
  • Các kiểu dữ liệu truyền thống
  • Khai báo và sử dụng biến đơn, biến mảng
  • Các toán tử và biểu thức
  • Sử dụng các lớp Scanner, System,... để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin.
  • If; if….else….; if…else if….
  • Switch …case
  • Vòng lặp for
  • Vòng lặp while, do…while
  • Vòng lặp foreach
  • Các lệnh break, continue…
  • Xây dựng lớp, các thành phần của lớp
  • Khai báo và khởi tạo các đối tượng
  • Kế thừa một lớp
  • Hàm tạo (Constructor), từ khóa this, super,..
  • Phân quyền truy cập các thành phần của lớp
  • Thành phần tĩnh, final, truyền đối số qua tham chiếu/tham trị
  • Nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding) các phương thức….
  • Khai báo và sử dụng lớp trừu tượng (Abstract Class)
  • Phương thức trừu tượng (Abstract Method)
  • Khái niệm Interface
  • Xây dựng và sử dụng Interface
  • Làm việc với lớp String, StringBuffer
  • Làm việc với lớp StringBuilder
  • Làm việc với lớp StringTokenizer
  • Lớp Math, Date
  • Collection API (các lớp Array, Vector, Map..)
  • Các lớp khác thuộc gói java.util
  • Khái niệm lỗi ngoại lệ (Exception)
  • Sử dụng cấu trúc try…catch…finally
  • Một số lớp quản lý lỗi ngoại lệ
  • Khái niệm đa luồng (Multi-Thread)
  • Sử dụng Thread và Runnable
  • Xử lý các tình huống tranh chấp trong đa luồng.
  • Xử dụng các lớp trong gói java.io
  • Làm việc với tệp nhị phân, tệp văn bản và tệp đối tượng.
  • Ôn tập các nội dung đã được học
  • Giới thiệu các tính năng mới
  • Giới thiệu HTML
  • Cấu trúc của trang HTML
  • Thẻ xác định khai báo thông tin cho trang web <head>
  • Thẻ xác định tiêu đề cho trang web <title>
  • Thẻ meta xác định siêu dữ liệu <meta />
  • Thẻ xác định phần thân (nội dung) trang web<body>
  • Một số các thẻ cơ bản trong HTML, HTML5.
  • Thẻ tạo bảng biểu (Table)
  • Biểu mẫu nhập dữ liệu (Form)
  • Các phần tử trong biểu mẫu của HTML
  • Các phần tử mới trong biểu mẫu của HTML5
  • Giới thiệu các thẻ <div> <lable> <span> <detail> <summary>….
  • Giới thiệu các thẻ <header> <nav> <session> <acticle> <aside>...
  • Khái niệm tổng quan về css và CSS3
  • Tương tác giữa CSS và HTML
  • Cú pháp của CSS, CSS3
  • Các bộ chọn, bộ chọn thuộc tính,..
  • Sử dụng CSS, CSS3 trình bày giao diện web
  • Giới thiệu cách sử dụng javascript
  • Nhúng javascript vào trang HTML
  • Khai báo biến trong javascript
  • Tìm hiểu hàm alert(), confirm() , prompt()
  • Các toán tử trong javascript
  • Lệnh rẽ nhánh trong javascript
  • Vòng lặp trong javascript
  • Mảng trong javascript
  • Hàm trong javascript
  • Chuỗi trong javascript
  • Làm việc với các đối tượng cơ bản
  • Sử dụng các thuộc tính và phương thức
  • Làm việc với các sự kiện phổ biến trong Javascript
  • Làm việc với các đối tượng của trình duyệt
  • Khái niệm tổng quan về JQuery
  • Cách sử dụng JQuery
  • Truy xuất các phần tử CSS qua JQuery Selector
  • Các sự kiện với JQuery
  • Gắn kế các sự kiện
  • Các hiệu ứng với JQuery
  • Giới thiệu về bootstrap, bootstrap 3
  • Tải và nhúng bootstrap vào trang web
  • Sử dụng Bootstrap Grid
  • Sử dụng Bootstrap CSS
  • Bootstrap components
  • Bootstrap Typography
  • Bootstrap Tables
  • Bootstrap Forms
  • Sử dụng các thành phần trong Bootstrap Forms
  • Bootstrap Images
  • Bootstrap Responsive Utilities
  • Bootstrap Glyphicons
  • Bootstrap Navigation Elements
  • Bootstrap Pagination, Thumbnails,...
  • Giải thích khái niệm về dữ liệu và cơ sở dữ liệu
  • Mô tả các cách tiếp cận để quản lý dữ liệu
  • Định nghĩa DBMS và các lợi ích
  • Giải thích sự khác nhau của các mô hình dữ liệu
  • Định nghĩa và giải thích RDBMS
  • Mô tả các thực thể, bảng và các tính chất của bảng
  • Định nghĩa và mô tả các thành phần của mô hình E-R
  • Giải thích ERD và cách sử dụng
  • Vẽ mô hình ERD
  • Mô tả kiến trúc của SQL Server 2016
  • Danh sách các phiên bản khác nhau của SQL Server 2016
  • Các tính năng mới trong SQL Server 2016
  • Kết nối trong SQL Server 2016
  • Tạo và quản lý dữ liệu trong SQL Server 2016
  • Giới thiệu các kiểu dữ liệu trong SQL 2016
  • Tạo và quản lý bảng trong cơ sở dữ liệu
  • Tạo các ràng buộc trên các cột trong bản
  • Giới thiệu về T-SQL
  • Các loại câu lệnh khác nhau trong T-SQL
  • Các kiểu dữ liệu được hỗ trợ trong T-SQL
  • Các phép toán trong T-SQL
  • Các loại câu lệnh DML (Select, Insert, Update, Delete)
  • Xử lý truy vấn nâng cao trong T-SQL
  • Định nghĩa views
  • Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa views
  • Định nghĩa các thủ tục
  • Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa thủ tục
  • Các thủ tục lồng nhau
  • Giải thích trigger
  • Các loại trigger khác nhau
  • Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa trigger
  • Trigger lồng nhau
Các khái niệm JDBC
  • Giải thích kiến trúc JDBC và kết nối cơ sở dữ liệu
  • Giải thích cách tạo ra ứng dụng JDBC
  • Giải thích các tạo các truy vấn và các loại truy vấn khác nhau.
  • Xử lý các ngoại lệ trong ứng dụng JDBC
  • Sử dụng các thủ tục, các giao dịch
  • Mô tả Rowsets
  • Giải thích JDBCRowSet và CacheRowSet
NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI CỦA JDBC (4.0, 4.1, 4.2)
  • Giải thích Auto loading trong JDBC và các tính năng tăng cường trong quản lý kết nối.
  • Mô tả ResultSet và các tính năng tăng cường trong xử lý ngoại lệ của SQL.
  • Giải thích sự hỗ trợ RowID, Large Data Object.
  • Mô tả lớp giao diện RowsetFactory và RowsetProvider.
  • Mô tả JoinRowset, WebRowset và FilteredRowset.
  • Giải thích về ứng dụng web và các lợi ích của chúng.
  • Mô tả kiến trúc và các thành phần của ứng dụng Web.
  • Mô tả vai trò của giao thức HTTP và các phương thức sử dụng cho việc truy cập trang web.
  • Mô tả các kiểu thành phần khác nhau sử dụng trong phát triển ứng dụng Web.
  • Mô tả vòng đời và cấu trúc thư mục của ứng dụng web.
  • Phát triển một ứng dụng web trên môi trường NetBearn.
  • Servlet API, kiến trúc và vòng đời của Servlet.
  • Các phương thức ServletRequest và ServletResponse.
  • Mô tả các sử dụng Response hearders.
  • Cách đọc nội dung văn bản, dữ liệu nhị phân từ một request
  • ServletConfig và ServletContext.
  • Mô tả RequestDispatcher
  • Session Tracking Techniques
  • Giải thích phương thức URL Rewriting cho việc theo dõi phiên.
  • Sử dụng hidden field như thế nào.
  • Giải thích cách sử dụng lớp Cookie và các phương thức.
  • Lưu trữ và truy xuất thông tin trong Session
  • Mô ta cách sử dụng HttpSession và các phương thức.
  • Làm thế nào để vô hiệu hóa một phiên
  • Giải thích mô hình MVC (Model-View-Controller)
  • Giải thích vai trò của các thành phần tham gia trong kiến trúc của mô hình MVC.
  • Các cách tiếp cận JSP Model 1 và JSP Model 2.
  • Mô tả Spring Framework.
  • Các thành phần phát triển ứng dụng web sử dụng Spring framework.
  • Giải thích các tính năng mới của Strust 2 Framework.
  • Kiến trúc của Spring Framework.
  • Giải thích các thành phần và vòng đời của Spring Framework
  • Giải thích quá trình quản lý dữ liệu từ Javabean.
  • Làm thế nào để cấu hình các thành phần trong Spring Framework.
  • Làm thế nào để phát triển ứng dụng Web sử dụng Spring Framework.
  • Mô tả mục đích của Interceptors trong Spring Framework.
  • Giải thích các kiểu khác nhau của Buil-in Interceptors
  • Mô tả Interceptors Stacks.
  • Quá trình tạo tùy biến interceptors trong Spring Framework.
  • Data Tags
  • Control Tags
  • UI Tags
  • Giải thích việc sử dụng ValueStack.
  • Giải thích OGNL Expression Language.
  • Giải thích việc sử dụng các bộ chuyển đổi và các kiểu của chúng.
  • Validation
  • Tính quốc tế hóa (internationlization)
  • Sử dụng i18N
  • Hibernate framework - An Overview
  • Hibernate association and collection mapping
  • Hibernate object lifecycle
  • Hibernate Transaction management
  • Hibernate querying
  • Hibernate HQL
  • Java Persistence API
  • Làm việc với Spring + Hibernate
  • KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ (120 PHÚT)
Tìm hiểu dự án - Xây dựng Team
  •   Xây dựng Team
  •   Phân tích dự án
  •   Tìm hiểu các chức năng của dự án
  •   Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia dự án
Xây dựng trang quản trị hệ thống (Back-End)
  • Xử lý các trang quản lý danh mục
  • Xử lý các trang quản lý khách hàng
  • Xử lý các trang quản trị đơn hàng
  • Xử lý thống kê (Sản phẩm, khách hàng, đơn hàng,..)
  • Xử lý các trang quản lý bình luận, đánh giá,...
  • Xử lý các trang quản lý tin tức
  • Xử lý các trang quản lý người dùng hệ thống
  • ...
  • Xây dựng các ứng dụng tích hợp, ứng dụng dịch vụ (webservice)
Xây dựng trang người dùng (Front-End)
  • Xây dựng trang chủ
  • Xây dựng trang đăng ký, đăng nhập thành viên
  • Xây dựng và xử lý menu người dùng
  • Xây dựng trang trình bày nội dung, sản phẩm
  • Xử lý các chức năng bình luận, đánh giá,…
  • Xây dựng trang giỏ hàng
  • Xử lý thanh toán và mua hàng,…
  • Giả lập các thanh toán trực tuyến
  • Nhúng mạng xã hội, Google Map, Google plus, Facebook,..

Tại sao chọn DEVMASTER

Devmaster Academy chuyên đào tạo, tư vấn và xây dựng Phần mềm - Hạ tầng - Hệ thống, chúng tôi có kinh nghiệm thực tế.
Giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT cũng chính là những người trực tiếp triển khai các dự án.
Lớp học được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp sản xuất phần mềm thực tế, học viên đều được tham gia trong tất cả các khâu của quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp.
Đăng ký có thể học được ngay tùy theo chương trình học bạn chọn.
Bạn có thể học bất cứ ngày nào trong tuần và buổi nào trong ngày, lịch tự do.
Có thể học liên tục các ngày trong tuần.
Chúng tôi dạy làm dự án thực tế chứ không dạy theo lý thuyết hay các ví dụ. Học viên được trải nghiệm thực tế trên các dự án phần mềm
Sắp xếp việc làm sau khi hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập.