logo devmaster

Lập trình ứng dụng với java (FORM)

Thời lượng: 100 giờ

Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ, Số 25, Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 0969 609 003 | 0978 611 889

ĐỐI TƯỢNG

 • Các bạn sinh viên có đam mê với ngành công nghê thông tin
 • Người đã và đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin có quan tâm và mong muốn học thêm ngôn ngữ lập trình mới.
 • Mong muốn học hỏi, sẵn sàng học tập một cách nghiêm túc

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Lập trình hướng đối tượng bằng java (Java core).
 • Tự tin tham gia các dự án Java, EE hàng triệu đô.
 • Tự tin ứng tuyển các vị trí lập trình Java của các công ty lớn như FPT, CMS, Vietel,…

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Tìm hiểu khái niệm lập trình Hướng đối tượng
 • Các đặc điểm ngôn ngữ lập trình Java
 • Cài đặt môi trường lập trình Java (JDK, Netbean hoặc Eclipse)
 • Cấu trúc của chương trình java và các qui tắc cơ bản của ngôn ngữ Java
 • Các kiểu dữ liệu truyền thống
 • Khai báo và sử dụng biến đơn, biến mảng
 • Các toán tử và biểu thức
 • Sử dụng các lớp Scanner, System,... để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin.
 • If; if….else….; if…else if….
 • Switch …case
 • Sử dụng CSS3
 • Thực hành: Lập trình giải quyết được một số bài toán liên quan đến kiểm tra điều kiện và rẽ nhánh
 • Vòng lặp for
 • Vòng lặp while, do…while
 • Vòng lặp foreach
 • Các lệnh break, continue…
 • Thực hành: Lập trình giải quyết một số các bài toán liên quan đến lệnh lặp.
 • Xây dựng lớp, các thành phần của lớp
 • Khai báo và khởi tạo các đối tượng
 • Kế thừa một lớp
 • Hàm tạo (Constructor), từ khóa this, super,..
 • Phân quyền truy cập các thành phần của lớp
 • Thành phần tĩnh, final, truyền đối số qua tham chiếu/tham trị
 • Nạp chồng (Overloading) và ghi đè (Overriding) các phương thức….
 • Thực hành: Viết các chương trình lập trình hướng đối tượng, kế thừa và thành thạo các kỹ thuật làm việc với các thành phần của lớp.
 • Khai báo và sử dụng lớp trừu tượng (Abstract Class)
 • Phương thức trừu tượng (Abstract Method)
 • Thực hành: Viết các chương trình sử dung interface và các lớp kế thừa từ interface.
 • Khái niệm Interface
 • Xây dựng và sử dụng Interface
 • Thực hành: Viết các chương trình sử dung interface và các lớp kế thừa từ interface.
 • Làm việc với lớp String, StringBuffer
 • Làm việc với lớp StringBuilder
 • Làm việc với lớp StringTokenizer
 • Thực hành: Viết các chương trình liên quan đến việc sử lý chuỗi thông qua các lớp được cung cấp trong java.
 • Lớp Math, Date
 • Collection API (các lớp Array, Vector, Map..)
 • Các lớp khác thuộc gói java.util
 • Thực hành: Sử dụng các lớp tiện tích thuộc gói java.util, đặc biệt là các lớp quản lý tập hợp, danh sách,…
 • Khái niệm lỗi ngoại lệ (Exception)
 • Sử dụng cấu trúc try…catch…finally
 • Một số lớp quản lý lỗi ngoại lệ
 • Thực hành: Viết được một số chương trình bẫy các lỗi ngoại lệ phát sinh trong quá trình chạy chương trình.
 • Khái niệm đa luồng (Multi-Thread)
 • Sử dụng Thread và Runnable
 • Xử lý các tình huống tranh chấp trong đa luồng.
 • Thực hành: Viết được các chương trình demo sử dụng kỹ thuật đa luồng.
 • Giải thích JFC và Swing.
 • Giải thích AWT
 • Những lợi ích khi sử dụng Swing với AWT
 • Giải thích kiến trúc MVC
 • Mô tả container và nhu cầu của nó
 • JFrame class và các phương thức của nó
 • JApplet class và các phương thức của nó
 • JPanel class và các phương thức để tạo và hiển thị
 • Mô tả các bước để tạo ứng dụng Swing từ Netbeans IDE
CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA SWING
 • JScrollPane
 • JSlider
 • Các sự kiện của JSlider
 • JProcessBar – các sự kiện, các phương thức
 • Mô tả JFormatTextField, JEditorPane, JTextPane
 • ImageIcon, Border API
 • Dialog Box
 • Các kiểu khác nhau của JOptionPane
 • Jdialog
 • Thực hành: Lab 01 - Introduction to Swing - Basic Swing Components.pdf
 • Các toán tử và biểu thức
 • Sử dụng các lớp Scanner, System,... để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin.
 • Sự cần thiết và mục đích của việc quản lý Layout
 • Giải thích các kiểu khác nhau của việc quản lý Layout
 • FlowLayout, BorderLayout, GridLayout, CardLayout, GridBagLayout, BoxLayout, SpringLayout, GroupLayout
 • Dimenension class
 • Thực hành: Lab 02 - Layout Managers.pdf
 • Mô tả JMenuBar và các phương thức
 • Mô tả và giải thích JMenu, JMenuItem
 • JCheckBoxMenuItem, JRadioButtonItem
 • JPopupMenu và các phương thức
 • JFileChooser và cách sử dụng
 • JToolBar
 • Thực hành: Lab 03 - Menu Components.pdf
 • JCcolorChooser, cách tạo và sử dụng chúng
 • Các phương thức, sự kiện của JColorChooser
 • JList (Method, event,..)
 • JComboBox
 • JSplitPane
 • JTablePane
 • Thực hành: Lab 04 - Lists and Panes.pdf
 • Giải thích JTable
 • Làm thế nào để tạo JTable với custom data model
 • Các sự kiện với JTable
 • JTree (add, configure, display, event)
 • Khái niệm Drag and Drop
 • TranferHandler class
 • Import/Export data
 • Thực hành: Viết các chương trình sử dung interface và các lớp kế thừa từ interface.
INTERNATIONALIZATION
 • Giải thích sự cần thiết của tính quốc tế hóa
 • Khái niệm về Localization
 • Định nghĩa Locale cho mỗi quốc gia
 • ResourceBundle
 • Formatting numbers, currencies, percentages,…
 •   MessageFormat
 • Thực hành: Lab 05 - Advanced Swing Components Internationalization.pdf
 • Giải thích các khái niệm cơ bản về networking
 • Sử dụng TCP
 • URLConnection Class
 • Socket and ServerSocket
 • DataGram
 • Network Interface
 • Cookies
 • Thực hành: Lab 06 - Networking.pdf
 • Giới thiệu về RMI
 • Giải thích kiến trúc RMI
 • Giải thích từng bước để thực thi RMI
 • Mô tả JavaMail API
 • Mail protocols
 • Khái niệm về Session
 • Message
 • Xác định các bước để tạo và gửi message
 • Reding message
 • Replying message
 • Thực hành: Lab 07 - Remote Method Invocation - JavaMail.pdf
 • Giải thích khái niệm về dữ liệu và cơ sở dữ liệu
 • Mô tả các cách tiếp cận để quản lý dữ liệu
 • Định nghĩa DBMS và các lợi ích
 • Giải thích sự khác nhau của các mô hình dữ liệu
 • Định nghĩa và giải thích RDBMS
 • Mô tả các thực thể, bảng và các tính chất của bảng
 • Định nghĩa và mô tả các thành phần của mô hình E-R
 • Giải thích ERD và cách sử dụng
 • Vẽ mô hình ERD
 • Mô tả kiến trúc của SQL Server 2012
 • Danh sách các phiên bản khác nhau của SQL Server 2012
 • Các tính năng mới trong SQL Server 2012
 • Kết nối trong SQL Server 2012
 • Thực hành: Lab 05 - Advanced Swing Components Internationalization.pdf
TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU, TẠO BẢNG VÀ CÁC RÀNG BUỘC
 • Tạo và quản lý dữ liệu trong SQL Server 2012
 • Giới thiệu các kiểu dữ liệu trong SQL 2012
 • Tạo và quản lý bảng trong cơ sở dữ liệu
 • Tạo các ràng buộc trên các cột trong bảng
 • Thực hành:
 • Giới thiệu về T-SQL
 • Các loại câu lệnh khác nhau trong T-SQL
 • Các kiểu dữ liệu được hỗ trợ trong T-SQL
 • Các phép toán trong T-SQL
 • Các loại câu lệnh DML (Select, Insert, Update, Delete)
 •   Xử lý truy vấn nâng cao trong T-SQL
 • Thực hành:
 • Định nghĩa views
 • Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa views
 • Định nghĩa các thủ tục
 • Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa thủ tục
 • Các thủ tục lồng nhau
 • Giải thích trigger
 • Các loại trigger khác nhau
 • Mô tả các kỹ thuật tạo, sửa, xóa trigger
 • Trigger lồng nhau
 • Xử lý truy vấn nâng cao trong T-SQL
 • Thực hành: Lab 06 - Networking.pdf
CÁC KHÁI NIỆM JDBC
 • Giải thích kiến trúc JDBC và kết nối cơ sở dữ liệu
 • Giải thích cách tạo ra ứng dụng JDBC
 • Giải thích các tạo các truy vấn và các loại truy vấn khác nhau.
 • Xử lý các ngoại lệ trong ứng dụng JDBC
 • Mô tả Rowsets
 • Giải thích JDBCRowSet và CacheRowSet
 • Thực hành: Lab 01 - JDBC Concepts - Features of JDBC 4.0 and JDBC 4.1.pdf
NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI CỦA JDBC (4.0, 4.1, 4.2)
 • Giải thích Auto loading trong JDBC và các tính năng tăng cường trong quản lý kết nối.
 • Mô tả ResultSet và các tính năng tăng cường trong xử lý ngoại lệ của SQL.
 • Giải thích sự hỗ trợ RowID, Large Data Object.
 • Mô tả lớp giao diện RowsetFactory và RowsetProvider.
 • Mô tả JoinRowset, WebRowset và FilteredRowset.
 • Thực hành: Lab 02 - JDBC Concepts - Features of JDBC 4.0 and JDBC 4.1.pdf
REVIEW (SWING, DATABASE, JDBC)
XÂY DỰNG ĐỒ ÁN CUỐI KHÓA (TÀI LIỆU).
 • Chọn đề tài (Ứng quản lý)
 • Phân tích bài toán
 • Phân tích và thiết kế hệ thống (UML)
 • Thực hành: Hướng dẫn viết tài liệu phân tích thiết kế theo UML
REVIEW (SWING, DATABASE, JDBC)
 • Thiết kế các màn hình chức năng
 • Xây dựng menu
 • Chức năng đăng nhập hệ thống
 • Quản lý phân quyền người dùng
 • Xử lý các chức năng của hệ thống
 • Các thao tác với cơ sử dữ liệu (Hiển thị, thêm, sửa, xóa,...)
 • Xử lý nghiệp vụ của ứng dụng
 • Thống kê số liệu
 • Lập báo cáo
 •   Triển khai dự án

Tại sao chọn DEVMASTER

Devmaster Academy chuyên đào tạo, tư vấn và xây dựng Phần mềm - Hạ tầng - Hệ thống, chúng tôi có kinh nghiệm thực tế.
Giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT cũng chính là những người trực tiếp triển khai các dự án.
Lớp học được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp sản xuất phần mềm thực tế, học viên đều được tham gia trong tất cả các khâu của quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp.
Đăng ký có thể học được ngay tùy theo chương trình học bạn chọn.
Bạn có thể học bất cứ ngày nào trong tuần và buổi nào trong ngày, lịch tự do.
Có thể học liên tục các ngày trong tuần.
Chúng tôi dạy làm dự án thực tế chứ không dạy theo lý thuyết hay các ví dụ. Học viên được trải nghiệm thực tế trên các dự án phần mềm
Sắp xếp việc làm sau khi hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập.