logo devmaster

Lập trình web với ASP.NET MVC5

Thời lượng: 142 giờ

Địa chỉ: Tầng 6 - Tòa nhà Viện Công Nghệ, Số 25, Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Hotline: 0969 609 003 | 0978 611 889

Bạn đang muốn học lập trình ASP.NET MVC 5 mà không biết bắt đầu từ đâu?
Bạn muốn tham gia vào một khóa học lập trình ASP.NET MVC 5 tại Hà Nội mà không biết lựa chọn chỗ nào học tốt nhất?
DEVMASTER LÀ NƠI BẠN CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT LẬP TRÌNH VIÊN . NET CHUYÊN NGHIỆP

Bạn sẽ nhận được gì sau khóa học lập trình ASP.NET MVC?
Sau khi hoàn thành khóa học lập trình ASP.NET MVC, bạn sẽ có thể tự hoàn thành một website ASP.NET MVC gồm các chức năng cơ bản, đưa lên host và quản trị. Nếu khi kết thúc khóa học lập trình ASP.NET MVC 5 mà bạn còn cảm thấy chưa tự tin? Đừng lo lắng, bạn sẽ được tiếp tục học đến khi nào bạn cảm thấy ổn. Đặc biệt, Devmaster cam kết việc làm cho bạn sau khi kết thúc khóa học.

ĐỐI TƯỢNG

 • Đam mê lĩnh vực công nghệ thông tin
 • Muốn bổ sung kiến thức về học lập trình ASP.NET MVC 5
 • Người đã và đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin có quan tâm và mong muốn học thêm ngôn ngữ lập trình mới.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Thiết kế web, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2012, Razor view Engine, LINQ, Entity Framework, triển khai website lên host và các kỹ thuật nâng cao.
 • Phân tích và phát triển website ASP.NET MVC theo quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp.Bảo vệ website ở mức độ tốt nhất với chế độ Authentication và Authorization.
 • Kết hợp với các tiện ích web: JQuery, Bootstrap, Ajax, hiệu ứng... để đạt được website với độ hoàn thiện cao.
 • Kết thúc khóa học lập trình ASP.NET MVC tại Devmaster , học viên có thể hoàn thành một website ASP.NET MVC gồm các chức năng cơ bản, tương thích với các thiết bị khác nhau. Đưa lên host và quản trị.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

PHẦN 1: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI C#

 • Tổng quan về .Net Framework 4.0
 • Nhập xuất dữ liệu trong C#
 • Các cấu trúc điều khiển
 • Thao tác với mảng
 • OOP in C# - Class and Object
 • Kế thừa và đa hình trong OOP
 • Lớp trừu tượng và lớp Giao diện trong OOP
 • Properties and Indexer
 • Các lớp tiện ích (Generic & Collection)
 • Các lớp tiện ích (Generic & Collection) phần 2
 • Các tính năng nâng cao trong C#
 • Giới thiệu về ADO.NET & Code Reviewing
 • Application Debugging
 • Làm dự án trên C#
 • Topic Revision & Exam
Nội dung chi tiết
Tổng quan về .Net Framework 4.0
 • Giới thiệu về Visual Studio
 • Giới thiệu về .NET Framework
 • Kiến trúc và các thành phần của .NET Framework
 • Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#
 • Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình C#
 • Quá trình hình thành và phát triển của C#
 • Chương trình C# đầu tiên
 • Hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2017
Nhập xuất dữ liệu trong C#
 • Nhập xuất dữ liệu trong ứng dụng Console
 • Chuyển đổi kiểu dữ liệu
Các cấu trúc điều khiển
 • Các cấu trúc lựa chọn, rẽ nhánh (if, switch)
 • Các cấu trúc lặp (for, while, do...while, foreach,...)
 • Các cấu trúc nhảy (break, continue, return, goto,...)
Thao tác với mảng
 • Định nghĩa, khai báo mảng
 • Thao tác với mảng 1 chiều
 • Thao tác với mảng nhiều chiều
 • Thao tác với mảng răng cưa
OOP in C# - Class and Object
 • Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng
 • Lớp và khai báo lớp
 • Tạo đối tượng
 • Thuộc tính
 • Phương thức
 • Truy xuất các thành phần bên trong đối tượng
 • Biến tĩnh và phương thức tĩnh
 • Truyền tham số cho phương thức
 • Phương thức khởi tạo và từ khóa “this”
 • Phương thức hủy
Kế thừa và đa hình trong OOP
 • Kế thừa
 • Kế thừa constructor
 • Nạp chồng phương thức
 • Nạp chồng constructor
 • Ghi đè
 • Tính đa hình trong C#
 • Lớp sealed
Lớp trừu tượng và lớp Giao diện trong OOP
 • Lớp trừu tượng
 • Giao diện
 • Thực thi giao diện
 • Đa kế thừa giao diện
 • Thực thi giao diện tường minh
 • Kế thừa giao diện
 • Sự khác nhau giữa lớp trừu tượng và giao diện
Nội dung chi tiết
Properties and Indexer
 • Định nghĩa thuộc tính trong C#
 • Giải thích khai niệm về thuộc tính, trường lưu trữ và phương thức
 • Định nghĩa và giải thích indexer
Các lớp tiện ích (Generic & Collection)
 • Giới thiệu về tập hợp (Collection)
 • Tìm hiểu một số Collection (lớp ArrayList, Hashtable, SortedList)
 • Giới thiệu về tập hợp có định kiểu (Generic Collection)
 • Tìm hiểu một số Generic Collection (List<>, Dictionary<>, SortedList<>)
Các lớp tiện ích (Generic & Collection) phần 2
 • Giới thiệu namespace
 • Làm việc với namespace
 • Xử lý các ngoại lệ trong c#
 • Tạo và sử dụng ngoại lệ
Các tính năng nâng cao trong C#
 • Làm việc với LINQ
 • Query Expression
 • Entity Framwork
 • Lambda expression
 • Các phương thức mở rông trong Linq
Giới thiệu về ADO.NET & Code Reviewing
 • Giới thiệu ADO.NET
 • Làm việc với DB
 • Code Reviewing use FxCop
Application Debugging
 • Debugging with Log4NET
 • Winform in C#
Làm dự án trên C#
 • Sử dụng C#
 • Winform
 • DB
 • ADO.NET
Topic Revision & Exam
 • Topic Exam: Theory Part [60m]
 • Topic Exam: Practice Part[180m]
PHẦN 2: LẬP TRÌNH CSDL - SQL SERVER 2012

 • Introduction to the module and Database concepts
 • T-SQL=> DDL, DML Statements, Built-in Functions
 • Practice Time: Assignment
 • Practice Time: Assignment
 • View, Trigger and Stored Procedure
 • User function and Transaction
 • Practice Time: Assignment
 • Practice Time: Assignment
 • Topic exam
Nội dung chi tiết
Introduction to the module and Database concepts
 • Database concepts
  Slides: Lesson01_Database_Basics.ppt
 • Entity Relationship Modelling
T-SQL=> DDL, DML Statements, Built-in Functions
 • DDL Statements
 • DML Statements
 • Built-in Functions
Practice Time: Assignment
 • DDL, DML Statements
 • Giảng viên giao bài tập cho học viên (bài tập cho nội dung DDL, DML & Built-in Function)
 • Các bài tập này học viên tự làm ở nhà và làm tại lớp dưới sự trợ giúp của giảng viên
Practice Time: Assignment
 • Thực hành với các câu lệnh T-SQL
 • Học viên làm bài thực hành dưới sự hướng dẫn của giảng viên
View, Trigger and Stored Procedure
 • Tạo và sự dụng Views
 • Tạo và sử dụng thủ tục - Stored Procedure
 • Tạo và sử dụng Trigger
Nội dung chi tiết
User function and Transaction
 • Concept/Lecture
 • Daily Assignment Giving
 • Giảng viên giao bài tập cho học viên (bài tập cho nội dung SQL Objects), các bài tập này học viên tự làm ở nhà và làm tại lớp dưới sự trợ giúp của giảng viên
Practice Time: Assignment
 • Học viên làm bài tập tại lớp với sự hướng dẫn của giảng viên
 • Các bài thực hành liên quan đến T-SQL, SQL Objects
Practice Time: Assignment
 • Học viên làm bài tập tại lớp với sự hướng dẫn của giảng viên
 • Các bài thực hành tổng hợp của môn học
Topic exam
 • Topic Exam: Theory [60m]
 • Questions Bank: chọn 40 câu chia đều cho các ngày học
 • Topic Exam: Practice[180m]
PHẦN 3 (WHCJ): THIẾT KẾ WEB (HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQUERY, BOOTSTRAP)

 • Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web
 • Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5
 • Table và form trong HTML, HTML5
 • Các thẻ bố cục nội dung trong HTML5
 • CSS và CSS3 cơ bản
 • CSS, CSS3 các tính năng nâng cao
 • Sử dụng javascript trong trang web
 • Đối tượng và xử lý sự kiện trong javascript
 • JQUERY, AJAX, và các hiệu ứng
 • Sử dụng bootstrap trong thiết kế giao diện web
Nội dung chi tiết
Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Web
 • Môi trường tạo trang web
 • Web tĩnh và web động
 • Công nghệ lập trình web
 • HTML5 và CSS3
Ngôn ngữ đánh dấu văn bản HTML, HTML5
 • HTML và cấu trúc của trang HTML
 • Thẻ xác định khai báo thông tin cho trang web <head>
 • Thẻ xác định tiêu đề cho trang web <title>
 • Thẻ meta xác định siêu dữ liệu <meta />
 • Thẻ xác định phần thân (nội dung) trang web<body>
 • Một số các thẻ cơ bản trong HTML, HTML5
 • Thực hành: Sử dụng công cụ Adobe Dreamweaver CS5, PHP Designer, SublineText.. để tạo ứng dụng web
Table và form trong HTML, HTML5
 • Thẻ tạo bảng biểu (Table)
 • Biểu mẫu nhập dữ liệu (Form)
 • Các phần tử trong biểu mẫu của HTML
 • Các phần tử mới trong biểu mẫu của HTML5
Các thẻ bố cục nội dung trong HTML5
 • Các thẻ <div> <lable> <span> <detail> <summary>….
 • Các thẻ <header> <nav> <session> <acticle> <aside>
CSS và CSS3 cơ bản
 • Tổng quan về CSS và CSS3
 • Tương tác giữa CSS và HTML
 • Cú pháp của CSS, CSS3
CSS, CSS3 các tính năng nâng cao
 • Các bộ chọn, bộ chọn thuộc tính,..
 • Sử dụng CSS, CSS3 trình bày giao diện web
Sử dụng javascript trong trang web
 • Cách sử dụng javascript
 • Nhúng javascript vào trang HTML
 • Khai báo biến trong javascript
 • Hàm alert(), confirm() , prompt()
 • Các toán tử trong javascript
 • Lệnh rẽ nhánh trong javascript
 • Vòng lặp trong javascript
 • Mảng trong javascript
 • Hàm trong javascript
 • Chuỗi trong javascript
Nội dung chi tiết
Đối tượng và xử lý sự kiện trong javascript
 • Làm việc với các đối tượng cơ bản
 • Sử dụng các thuộc tính và phương thức
 • Làm việc với các sự kiện phổ biến trong Javascript
 • Làm việc với các đối tượng của trình duyệt
JQUERY, AJAX, và các hiệu ứng
 • Tổng quan về JQuery
 • Cách sử dụng JQuery
 • Truy xuất các phần tử CSS qua JQuery Selector
 • Các sự kiện với JQuery
 • Gắn kết các sự kiện
 • Các hiệu ứng với JQuery
 • Sử dụng cú pháp jQuery để viết các xử lý trên trang web, nhằm tạo hiệu suất nhanh hơn.
 • Sử dụng thêm một số plugin JQuery hỗ trợ như JQuery Validation
 • Cài đặt các jQuery Plugin nhằm làm cho trang web sống động và có giao diện chuyên nghiệp hơn
Sử dụng bootstrap trong thiết kế giao diện web
 • Giới thiệu về bootstrap, bootstrap 3
 • Tải và nhúng bootstrap vào trang web
 • Sử dụng Bootstrap Grid
 • Sử dụng Bootstrap CSS
 • Bootstrap components
 • Bootstrap Typography
 • Bootstrap Tables
 • Bootstrap Forms
 • Sử dụng các thành phần trong Bootstrap Forms
 • Bootstrap Images
 • Bootstrap Responsive Utilities
 • Bootstrap Glyphicons
 • Bootstrap Navigation Elements
 • Bootstrap Pagination, Thumbnails, ….
PHẦN 4 ASP.NET: PRACTICAL .NET WEB PROGRAMMING

 • ASP.NET Part 1 -Introduction to ASP.NET
 • ASP.NET Part 1 - Creating a Microsoft ASP.NET Web Form
 • ASP.NET Part 1 - Adding Code to a Microsoft ASP.NET Web Form
 • ASP.NET Part 1 - Using server side control to display data in ASP.NET
 • ASP.NET Part 1 - User Input Validating
 • ASP.NET Part 2 - Managing State
 • ASP.NET Part 2 - Securing a Microsoft ASP.NET Web Application
 • ASP.NET MVC - Introdution
 • Controllers in ASP.NET MVC
 • Views in ASP.NET MVC
 • Models in ASP.NET MVC
 • Data Access in ASP.NET MVC
 • Authentication and Authorization
 • Testing and Deploying
 • Do Project
 • Final Test
Nội dung chi tiết
ASP.NET Part 1 -Introduction to ASP.NET
 • What is ASP.NET?
 • ASP.NET Web Application
 • Multimedia: ASP.NET Execution Model
ASP.NET Part 1 - Creating a Microsoft ASP.NET Web Form
 • Creating Web Forms
 • Using Server Controls
ASP.NET Part 1 - Adding Code to a Microsoft ASP.NET Web Form
 • Using Code-Behind Pages
 • Adding Event Procedures to Web Server Controls
 • Using Page Events
ASP.NET Part 1 - Using server side control to display data in ASP.NET
 • Using template with ListBound Controls
 • Practice with DataList Controls
 • Practice with Repeater Controls
ASP.NET Part 1 - User Input Validating
 • Overview of User Input Validation
 • Using Validation Controls
 • Page Validation
ASP.NET Part 2 - Managing State
 • State Management
 • Application and Session Variables
 • Cookies and Cookieless Sessions
ASP.NET Part 2 - Securing a Microsoft ASP.NET Web Application
 • Web Application Security Overview
 • Working with Windows-Based Authentication
 • Working with Forms-Based Authentication
 • Overview of Microsoft Passport Authentication
ASP.NET MVC - Introdution
 • Define and describe the layers of Web application
 • Explain the structure of an ASP .NET MVC application
 • Explain the evaluation of Web application
 • Explain and describe how to create Web application in Visual Studio 2017
Nội dung chi tiết
Controllers in ASP.NET MVC
 • Define and describe controllers
 • Describe how to work with action methods
 • Explain how to invoke action methods
 • Explain routing requests
 • Describe URL patterns
Views in ASP.NET MVC
 • Define and describe views
 • Explain and describe the razor engine
 • Define and describe the HTML helper methods
Models in ASP.NET MVC
 • Define and describe models
 • Explain how to create a model
 • Describe how to pass model data from controllers to views
 • Explain how to create strongly typed models
 • Explain the role of the model binder
 • Explain how to use scaffolding in Visual Studio.NET
Data Access in ASP.NET MVC
 • Define and describe the Entity Framework
 • Explain how to work with the Entity Framework
 • Define and describe how to initialize a database with sample data
 • Explain how to use LINQ queries to perform database operations
Authentication and Authorization
 • Define and describe authentication
 • Explain and describe how to implement authentication
 • Define and describe ASP.NET Identity
 • Define and describe the process of authorization
Testing and Deploying
 • Define and describe how to perform unit tests
 • Explain how to prepare an application for deployment
 • Define and describe how to deploy an application on IIS
Do Project
 • Học viên sử dụng các kiến thức đã được học để thực hiện project theo yêu cầu của giảng viên.
 • Giảng viên cùng với học viên thực hiện Project
Final Test
 • Topic Exam: Theory:
  Questions Bank: chọn 40 câu chia đều cho các ngày học
 • Topic Exam: Practice
PHẦN 5: Bảo vệ dự án cuối khóa

Kết thúc nội dung khóa học chuyên đề, học viên làm dự án cuối khóa dưới sự hướng dẫn của chuyên gia và phòng thực tập dự án . DEVMASTER tổ chức bảo vệ dự án cuối khóa dưới sự nhận xét đánh giá của phòng chuyên môn và các doanh nghiệp tuyển dụng.

Tại sao chọn DEVMASTER

Devmaster Academy chuyên đào tạo, tư vấn và xây dựng Phần mềm - Hạ tầng - Hệ thống, chúng tôi có kinh nghiệm thực tế.
Giảng viên là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực CNTT cũng chính là những người trực tiếp triển khai các dự án.
Lớp học được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp sản xuất phần mềm thực tế, học viên đều được tham gia trong tất cả các khâu của quy trình sản xuất phần mềm công nghiệp.
Đăng ký có thể học được ngay tùy theo chương trình học bạn chọn.
Bạn có thể học bất cứ ngày nào trong tuần và buổi nào trong ngày, lịch tự do.
Có thể học liên tục các ngày trong tuần.
Chúng tôi dạy làm dự án thực tế chứ không dạy theo lý thuyết hay các ví dụ. Học viên được trải nghiệm thực tế trên các dự án phần mềm
Sắp xếp việc làm sau khi hoàn thành khóa học, xác nhận thực tập.